91/9/29 - 16:16
شماره مطلب : 294

آيين نامه و شرح وظايف

 

آيين نامه و شرح وظايف

اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان

 

بند 1 از ماده 4 اساسنامه اتحاديه مصوب سيصد و پنجاه و پنجمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

«نماينده مقام معظم رهبري، بالاترين مقام اتحاديه مي‌باشد و نظارت عاليه بر اين نهاد از طريق ايشان اعمال مي‌شود.»

فصل اول: انجمن اسلامي مدرسه

 

ماده 1- انجمن اسلامي مدرسه

انجمن اسلامي مدرسه ركن اساسي تشكيلات اتحاديه است كه براي تحقق، حفظ و تعميق اهداف انقلاب اسلامي و پاسداري از ارزش‌هاي ديني و انقلابي به انسجام و تقويت بنيه تشكيلاتي و فرهنگي خود اهتمام مي‌ورزد و به طور اعم، ديگر دانش‌آموزان واحد آموزشي را در معرض برنامه‌هاي ديني و اجتماعي خود قرار مي‌دهد و با مشاركت دانش‌آموزان واجد شرايط عضويت در هر مدرسه تشكيل مي‌شود.

ماده 2- نحوه عضويت در انجمن اسلامي

هر دانش‌آموز مسلمان و متعهد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و متعهد نسبت به برنامه‌هاي انجمن اسلامي مي‌تواند به عضويت انجمن اسلامي درآيد.

 

ماده 3- هيأت مركزي انجمن اسلامي

هيأت مركزي عهده‌دار كليه فعاليت‌هاي انجمن اسلامي مدرسه است و از مسئولين واحدهاي انجمن تشكيل مي‌گردد تا در جهت انجام وظايف محوله در اين آيين‌نامه و ساير برنامه‌هاي انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان اقدام نمايد.

- مسئولين زير مجموعه هر واحد با تصميم هيأت مركزي مي‌توانند به عنوان عضو افتخاري در جلسات هيأت مركزي شركت نمايند.

 

ماده 4- مراحل تشكيل انجمن اسلامي

 

-  واحد تشكيلات:

واحد تشكيلات مهم‌ترين ركن انجمن اسلامي مي‌باشد كه مسئوليت انجمن اسلامي مدرسه را بر عهده دارد و مسئول آن توسط مسئول يا رابط اتحاديه شهرستان با هماهنگي و همكاري مدير مدرسه شناسايي و منصوب مي‌شود و وظايف ذيل را به عهده دارد.

الف) انتخاب 2 نفر از اعضاء فعال انجمن اسلامي مدرسه براي تصدي مسئوليت 2 واحد ديگر با هماهنگي مسئول يا رابط اتحاديه و مدير مدرسه.

ب) تعامل مثبت و سازنده با مديريت مدرسه و اتحاديه شهرستان و ساير تشكل هاي موجود در مدرسه.

ج) مديريت، نظارت و ارزيابي عملكرد واحدهاي انجمن اسلامي.

د) انجام امور مربوط به شناسايي، جذب و سازماندهي زبدگان دانش آموز جهت عضويت در انجمن اسلامي (پيگيري طرح انسجام)

ه) ارتباط‌گيري با ساير مسئولين در سطوح بالاي تشكيلاتي (مسئول اتحاديه يا رابط شهرستان و شوراهاي دانش‌آموزي و ... )

و) حضور فعال در مجامع و شوراها به عنوان نماينده انجمن مدرسه و شركت در تصميم سازي تشكيلاتي

ز) ايجاد شناخت و تبيين مفاهيم مربوط به تشكيلات در بدنه اعضا و صيانت از هويت تشكيلاتي انجمن اسلامي

ح) انتخاب سردبير جهت تشكيل تحريريه و انتشار نشريه با تاييد مسئول اتحاديه شهرستان

ط) انتصاب دانش‌آموزان علاقه‌مند و فعال عضو انجمن اسلامي به عنوان مسئول فعاليت‌هاي زير مجموعه واحد تشكيلات همانند مسئول روابط عمومي –مسئول نشريه – مسئول پذيرش و عضو‌يابي (طرح انسجام) – مسئول امور مالي و تداركات – و ...

ي) تشكيل منظم جلسات هيأت مركزي و اداره جلسات فوق و ارائه گزارش و صورت جلسات نشست‌هاي مختلف انجمن اسلامي به اتحاديه و شوراي دانش‌آموزي شهرستان

 

واحد آموزش و امور علمي:

اين واحد مديريت كليه برنامه‌هاي مطالعاتي، علمي و آموزشي به منظور پاسخگويي به خلاقيت‌هاي نوآورانه دانش‌آموزان و نيازهاي فكري، اعتقادي، سياسي و اخلاقي آنها مي‌باشد و وظايف ذيل را بر عهده دارد.

الف) طرح‌ريزي ساختار زير مجموعه واحد آموزش و امور علمي متناسب با شرايط مدرسه در رسالت‌ها و مأموريت‌هاي تشكيلات

ب) تبيين وظايف مسئوليت‌هاي ترسيم شده در زير مجموعه واحد

ج) طرح‌ريزي براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي ترسيم شده از سوي اتحاديه

د) پيگيري وضعيت تحصيلي اعضاء و بهره‌مندي از ظرفيتهاي تشكيلات بويژه مؤسسه علمي آينده‌سازان براي پشتيباني علمي – درسي اعضاء

ه) زمينه‌سازي براي نقش آفريني دانش‌آموزان در عرصه‌هاي علمي و مطالعاتي

و) اجراي برنامه‌هاي مختلف آموزشي، معرفتي، تشكيلاتي و مهارتي طراحي شده از سوي اتحاديه براي لايه‌هاي مختلف اعضاء در حوزه آموزشي، معرفتي، تشكيلاتي و مهارتي

ز) زمينه‌سازي براي پشتيباني از طرح‌ها و ابتكارات دانش‌آموزان در حوزه علم و فن آوري

ح) ارتباط‌گيري با جايگاه متناظر در اتحاديه شهرستان جهت اجراي مأموريت‌هاي محوله از سوي مسئول انجمن اسلامي

ط) شناسايي و جذب زبدگان انجمن اسلامي براي تصدي مسئوليت‌هاي زير مجموعه متناسب با توانايي افراد همانند مسئول برگزاري مسابقات آموزشي و علمي مسئول كتابخانه - مسئول شناسايي دانش‌آموزان نخبه – مسئول راه اندازي گروه مطالعاتي (حلقه‌هاي معرفت)

 

- واحد فرهنگي اجتماعي:

اين واحد مديريت كليه فعاليت‌هاي فرهنگي – اجتماعي موج آفرين در مدرسه مي‌باشد كه در جهت رشد و ارتقاء سطح بينش سياسي، اجتماعي و فرهنگي اعضاء تلاش مي‌كند و با فعاليت‌هاي گروهي و ورزشي به تربيت روحي و جسماني اعضاء مي‌پردازد و وظايف ذيل را به عهده دارد.

الف) طرح‌ريزي ساختار زير مجموعه واحد فرهنگي و امور اجتماعي متناسب با شرايط مدرسه و رسالت‌‌ها و مأموريت‌‌هاي تشكيلات

ب) تبيين وظايف مسئوليت‌هاي ترسيم شده براي زير مجموعه واحد

ج) طرح‌ريزي براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و جريان ساز

د) ارتباط‌گيري با اتحاديه شهرستان جهت اجراي مأموريت‌هاي محوله از سوي مسئول انجمن اسلامي

ه)برقراري ارتباط با ساير تشكل‌هاي دانش‌آموزي در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي با هماهنگي مسئول انجمن اسلامي

و) برگزاري هيأت انصارالمهدي (عج) در قالب مدرسه‌اي با تاكيد بر برنامه‌هاي معرفتي

ز) اهتمام در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و پيگيري امور مربوط به شهداي دانش‌آموز به ويژه سرگذشت پژوهي

ح) زمينه‌سازي براي ترغيب بيشتر دانش‌آموزان در اقامه نماز جماعت مدرسه

ط) زمينه‌سازي براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در مدرسه

ي) شناسايي و جذب زبدگان انجمن اسلامي براي تصدي مسئوليت‌هاي زير مجموعه متناسب با توانايي افراد همانند مسئول امور ورزشي – مسئول امور مراسم و مناسبت‌ها – مسئول امور اردويي – مسول امور هيأت انصارالمهدي (عج) و برنامه‌هاي قرآني – مسئول امور شهدا و سرگذشت پژوهي – مسئول امور برگزاري نماز جماعت و ترويج ارزش‌هاي اسلامي و ...

فصل دوم: اتحاديه شهرستان

 

ماده 5- اتحاديه شهرستان

مسئول يا رابط اتحاديه شهرستان اجراي برنامه‌هاي كشوري و استاني را در سطح شهرستان و برنامه‌هاي ويژه شهرستاني و هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن اسلامي را به عهده دارد.

تبصره:ارتباطات بيروني اتحاديه در شهرستان‌هايي كه رابط دارند توسط رابط برادر صورت مي‌پذيرد.

 

ماده 6- وظايف رابط يا مسئول اتحاديه شهرستان

الف) شناسايي، سازماندهي، ساماندهي، هدايت و حمايت انجمن‌هاي اسلامي مدارس

ب) برگزاري جلسات ماهانه توجيهي – تشكيلاتي ويژه مسئولين انجمن‌ها و مسئولين واحدهاي تابعه

ج) برگزاري انتخابات شوراي دانش‌آموزي شهرستان و تشكيل منظم جلسات مربوطه

د) تدوين برنامه سالانه اتحاديه شهرستان با همفكري اعضاي شوراي دانش‌آموزي استان

ه) تدوين تقويم اجرايي برنامه‌ها و پيگيري دقيق آن

و) مشاركت جدي در برنامه‌هاي استاني

ز) بازديد از انجمن‌هاي اسلامي تحت پوشش به منظور حل و فصل مسائل و مشكلات موجود

ج) برنامه‌ريزي دقيق جهت اجراي برنامه‌هاي ابلاغي از طرف استان و دفتر مركزي

ط) ارسال گزارش عملكرد انجمن‌هاي اسلامي و اتحاديه به استان (هر سه ماه يكبار)

ي) انتصاب مسئول انجمن اسلامي با هماهنگي مدير مدرسه

ك) حمايت از برنامه‌هاي ويژه انجمن‌هاي اسلامي مدارس در سطح شهرستان

تبصره:مسئول يا رابط اتحاديه شهرستان در قبال مسئول اتحاديه استان پاسخگو مي‌باشد.

تبصره:نحوه گزينش و جذب رابطين و مسئولين شهرستان و ميزان امكانات هر اتحاديه در دستورالعمل‌هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم: اتحاديه استان

 

ماده 7- اتحاديه استان

اتحاديه استان اجراي برنامه‌هاي كشوري در سطح استان و برنامه‌هاي ويژه استاني و نظارت و ارزشيابي بر اتحاديه شهرستان‌ها را بر عهده دارد كه مسئول آن با وظايف ذيل توسط دبير كل اتحاديه منصوب مي‌گردد.

الف) سازماندهي، هدايت و حمايت از تشكيل انجمن‌هاي اسلامي مدارس استان از طريق مسئولين و رابطين اتحاديه‌ها

ب) انتخاب و انتصاب معاونين و مسئولين شهرستان‌ها با تاييد و مجوز دفتر مركزي

ج) انتخاب كارشناسان و رابطين شهرستان‌ها مطابق با معيارهاي اعلام شده از سوي دفتر مركزي

د) اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، تشكيلاتي و اداري ابلاغ شده از سوي دفتر مركزي در سطح استان

ه) حضور در جلسات تخصصي و كارشناسانه مورد نياز و تعيين شده از سوي دفتر مركزي

و) فعال سازي شوراي معاونين و شوراي دانش‌آموزي اتحاديه استان با بهره‌مندي از روش خرد جمعي به منظور تدوين برنامه و بودجه سالانه استان و اجراي برنامه‌هاي استاني تاييد شده از طرف دفتر مركزي

ز) دريافت و ارائه گزارش عملكرد انجمن‌ها و اتحاديه بر اساس گردش كار تعيين شده و زمان‌بندي معين به دفتر مركزي

ح) بازرسي، نظارت و ارزشيابي عملكرد معاونين، كارشناسان، مسئولين و رابطين شهرستان‌ها و گزارش آن به دبيركل

ط) نظارت بر امور پشتيباني و مديريت منابع انساني اتحاديه استان و شهرستان‌ها بر اساس آيين‌نامه اعلام شده از سوي دفتر مركزي

ي) مسئوليت تشكيل انجمن اسلامي، شوراي شهرستان، شوراي استان و انتخاب اعضاي مجمع مركزي برابر آيين‌نامه مصوب شوراي مركزي و پاسخگويي به دفتر مركزي در قبال اين مسئوليت

ك) بازديد‌هاي منظم و مستمر از اتحاديه شهرستان‌ها و تشكيل جلسات فصلي با مسئولين و رابطين اتحاديه

ل) تلاش در جهت تعامل متقابل و سازنده با ادارات و سازمانهاي استان جهت تسهيل امور تشكيلاتي به ويژه سازمان آموزش و پرورش

تبصره:قبول استعفاء يا عزل مسئول اتحاديه استان در حوزه اختيارات دبير كل اتحاديه مي‌باشد.

تبصره:قبول استعفاء يا عزل مسئولين شهرستان‌ها و معاونين اتحاديه استان بر عهده مسئول اتحاديه استان با هماهنگي و تأييد دبيركل مي‌باشد.

تبصره:مسئول اتحاديه استان مي‌تواند معاونين و مدير اجرايي خود را جهت شركت در جلسات برون تشكيلاتي به عنوان جانشين معرفي نمايد.

 

ماده 8- دفتر مسئول اتحاديه استان و روابط عمومي

اين دفتر به منظور انجام امور روابط عمومي و امور مربوط به دفتر مسئول اتحاديه استان تشكيل مي‌گردد و تحت نظارت مسئول اتحاديه استان وظايف ذيل را انجام مي‌دهد.

الف) تنظيم روابط درون سازماني و برون سازماني برنامه جلسات، ملاقات‌ها

ب) تنظيم برنامه جلسات، ملاقات‌ها و بازديد‌هاي مسئول استان از انجمن‌هاي اسلامي

ج) پاسخگويي به تماس‌ها و ارتباطات الكترونيك (تلفن و اينترنت و ... ) دفتر مسئول استان

د) پيگيري امور رسانه‌اي (تصويري، مكتوب، چند كاره) مربوط به روابط عمومي

ه) پيگيري امور مربوط به روابط عمومي انعكاس اخبار و گزارش‌هاي منظم به دفتر مركزي

ي) موارد عنداللزوم

 

ماده 9- مدير اجرايي

مدير اجرايي تحت نظارت مسئول اتحاديه استان وظايف ذيل را عهده دار است.

الف) انجام امور پشتيباني اتحاديه

ب) پيگيري امور مالي و حسابداري

ج) پيگيري امور پرسنلي

د) حفظ و نگهداري و اموال اتحاديه

ه) ارائه گزارش به مسئول اتحاديه استان

 

ماده 10- معاون امور برادران

الف) تهيه و تدوين پيش نويس برنامه و بودجه سالانه امور برادران جهت ارائه به شوراي معاونين

ب) تدوين تقويم اجرايي برنامه‌ها و فعاليت‌ها و پيگيري دقيق آن

ج) سازماندهي و حمايت از انجمن‌هاي اسلامي مدارس پسرانه

د) پيشنهاد مسئولين و رابطين امور برادران مناطق و شهرستان‌ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ

ه) نظارت و ارزيابي عملكرد امور برادران اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مدارس

و) انجام امور مطالعاتي و پژوهشي بر حسب نياز با تأييد مركز بررسي‌هاي كاربردي دفتر مركزي

ز) موارد عنداللزوم

 

ماده 11- معاون امور خواهران

الف) تهيه و تدوين پيش نويش برنامه و بودجه سالانه امور خواهران جهت ارائه به شوراي معاونين

ب) تدوين تقويم اجرايي برنامه‌ها و فعاليت‌ها و پيگيري دقيق آن

ج) سازماندهي، ساماندهي، هدايت و حمايت از انجمن‌هاي مدارس دخترانه

د) پيشنهاد مسئولين و رابطين امور خواهران مناطق و شهرستان‌ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ

ه) نظارت و ارزيابي عملكرد امور خواهران اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مدارس

و) انجام امور مطالعاتي و پژوهشي بر حسب نياز با تأييد مركز بررسي‌هاي كاربردي دفتر مركزي

ز) موارد عنداللزوم

 

ماده 12- كارشناس برادر و خواهر

الف) سازماندهي و ساماندهي انجمن‌هاي مدارس با مساعدت و همكاري مسئولين و رابطين اتحاديه‌هاي مناطق و شهرستان‌ها

ب) پيگيري امور مربوط به انتخابات شوراهاي دانش‌آموزي شهرستان و استان و تهيه گزارش

ج) فعال‌سازي شوراي دانش‌آموزي اتحاديه استان

د) برنامه‌ريزي و پيگيري امور مربوط به آموزش اعضاي انجمن‌ها و نيروهاي اتحاديه به‌ويژه طرح خيمه‌هاي معرفت

ه) تدوين برنامه‌هاي فرهنگي – اجتماعي استان و ارائه راهبرد براي تدوين برنامه‌هاي مناطق و شهرستان‌ها

و) سازماندهي و پيگيري امور مربوط به هيأت‌هاي انصارالمهدي (عج)

ز) پيگيري طرح سرگذشت پژوهي شهداي دانش‌آموز

ح) برگزاري دوره‌هاي اردويي ويژه اعضاء با مشاركت و همياري كارشناس سازماندهي – آموزش

ط) موارد عند اللزوم

تبصره:نحوه گروه‌بندي استان‌ها در دستورالمعل‌هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم: دفتر مركزي اتحاديه

 

ماده 13- شوراي مركزي

شوراي مركزي عالي‌ترين مرجع سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي در اتحاديه است و متشكل از يك نفر منتخب و دو نفر كارشناس نماينده مقام معظم رهبري، نماينده وزير آموزش و پرورش، دبيركل اتحاديه و 4 نفر از منتخبين كنگره (كه 2 نفر آنها از بين دانش‌آموزان انتخاب مي‌شوند) مي‌باشد.

 

ماده 14- وظايف و اختيارات شوراي مركزي

الف) سياست‌گذاري، تعيين خط مشي و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي اتحاديه.

ب) تعيين دبير شورا با آراء اكثريت مطلق اعضاء براي مدت يك‌ سال.

ج) انتخاب دبيركل اتحاديه و معرفي به نماينده مقام معظم رهبري جهت تأييد و تنفيذ حكم.

د) تصويب برنامه و بودجه سالانه، نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف، آيين‌نامه‌ها، سازمان نيروي انساني، جداول حقوقي و كليه مقررات عمومي اتحاديه.

ه) نظارت بر حسن اجراي سياست‌ها، برنامه‌ها، گزارشات مالي و ساير امور اتحاديه‌ها، همچنين ارزيابي آن‌ها و ارائه گزارش مستمر به نماينده مقام معظم رهبري.

و) اخذ گزارش دبيركل اتحاديه در پايان هر فصل (در صورت صلاح‌ديد شورا گزارش به صورت كتبي) و بررسي و اظهار نظر در مورد عملكرد سه ماهه و ارزيابي سالانه جهت احراز صلاحيت‌هاي اجرايي و مديريتي دبيركل اتحاديه.

ز) تنظيم و ارائه پيشنهادهاي مربوط به اصلاح اساسنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از تأييد نماينده مقام معظم رهبري.

ح) تهيه گزارش عملكرد يك دوره شورا جهت ارائه به كنگره.

ي) قبول استعفا و يا عزل هر يك از اعضاي شوراي مركزي كه با آراء اعضاي كل شورا بدون حق رأي فرد مورد نظر و با تأييد نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه صورت مي‌پذيرد.

ك) انتخاب نماينده و بازرس براي مؤسسات و مراكز اقماري.

ل) شوراي مركزي مي‌تواند عنداللزوم بخشي از وظايف خود را به كميته‌ها و افراد حقيقي و يا حقوقي واگذار نمايد.

 

ماده 15- وظايف و اختيارات دبير شورا

الف) تنظيم دستور جلسه و ابلاغ آن به همراه پيش نويس‌هاي مربوطه.

ب) تشكيل و اداره جلسات بر اساس آيين‌نامه شورا.

ج) تدوين و ابلاغ خلاصه صورت جلسه و مصوبات شورا به دبير كل اتحاديه، اعضاء شوراي مركزي و نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه.

د) تقديم سياست‌هاي مصوب، برنامه و بودجه سالانه، نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف اركان و تشكيلات ستادي مركز، معرفی منتخب شورا به عنوان دبيركل اتحاديه به نماينده مقام معظم رهبري جهت تأييد و تنفيذ حكم توسط معظم‌له.

ه) هماهنگي در جهت اطلاع رساني از عملكرد شوراي مركزي به اعضاي مجمع مركزي توسط دانش‌آموزان عضو شوراي مركزي.

و) انجام امور مربوط به نظارت و ارزيابي و تهيه و ارسال گزارش مستمر به نماينده مقام معظم رهبري.

ز) نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، برنامه‌ها، سياست‌ها و ساير امور اتحاديه‌ها مي‌تواند توسط دبير به ساير اعضاء شورا ارجاع گردد.

ح) دعوت از مسئولين استان‌ها، كارشناسان، معاونين و مديران دفتر مركزي جهت شركت در جلسات شورا به عنوان ميهمان عنداللزوم.

ط) نظارت بر امور مالي دبيرخانه شورا.

تبصره:مصوبات جلسات شورا در هر جلسه توسط منشي جلسه كه با انتخاب اعضاء شورا صورت مي‌گيرد يادداشت مي‌گردد و به امضاء اعضاء مي‌رسد.

تبصره:دبير خانه شورا در تهيه پيش نويس صورت جلسه و مصوبات، تهيه پيش نويس و كارشناسي در خصوص دستور جلسات، اخذ جريمه تأخير و غيبت اعضاء تدوين گزارشات و ديگر وظايف محوله به دبير شورا ياري مي‌دهد.

 

ماده 16- دبير خانه شورا

دبير خانه شورا توسط شوراي مركزي به منظور انجام وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

الف) رسيدگي به امور جلسات شوراي مركزي و امور مربوطه اعم از پيگيري تشكيل جلسات و تنظيم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات

ب) پيگيري اجراي مصوبات شورا و ارائه گزارش فصلي به اعضاي شورا

ج) گرد‌آوري و نگهداري مقررات، قوانين و كليه مصوبات و گزارش‌هاي رسيده به شورا

د) انجام كليه امور محوله از سوي دبير شورا و ارائه گزارش فصلي به اعضاي شورا

ه) جمع‌آوري و طبقه‌بندي مستندات و سوابق فعاليت‌هاي اتحاديه

 

ماده 17- دبيركل اتحاديه

دبير كل اتحاديه كه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي شوراي مركزي را به عهده دارد از سوي شوراي مركزي با اكثريت آراء انتخاب و حكم وي توسط نماينده مقام معظم رهبري تنفيذ مي‌شود.

 

ماده 18- وظايف و اختيارات دبيركل اتحاديه

الف) اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي – تشكيلاتي – اداري و مالي مصوب شوراي مركزي

ب) انتصاب افرادي كه به عنوان معاونين و مديران دفتر مركزي، مسئولين اتحاديه استانها و صدور احكام آنها، انتصاب مدير عامل مؤسسات و مراكز اقماري پس از تصويب هيأت مديره

ج) قبول استعفا يا عزل افراد ذكر شده در بند «ب»

د) ايجاد هماهنگي ميان معاونت‌ها و دفاتر تحت پوشش و هدايت مجموعه بر اساس اهداف و سياست‌ها

ه) سخنگوي رسمي اتحاديه و نماينده قانوني و تام الاختيار اتحاديه در چارچوب مصوبات شوراي مركزي جهت انجام امورات و تشريفات قانوني

و) مسئوليت برگزاري كنگره طبق آيين‌نامه مصوب شوراي مركزي

ز) ارزيابي و ارزشيابي عملكرد اتحاديه و مسئولين استان‌ها

تبصره:دبير كل در مقابل شوراي مركزي پاسخگو مي‌باشد.

 

ماده 19- دفتر دبيركل

اين دفتر وظيفه برنامه‌ريزي و سازماندهي كليه امور مربوط به حوزه كاري دبيركل از قبيل: تشكيل جلسات و تهيه صورت جلسات، برقراري ملاقات‌ها و ارتباطات، پاسخگويي به تلفن‌ها، مراجعان و پيگيري‌هاي مربوط به حوزه كاري دبيركل را به عهده دارد.

 

ماده 20- مديريت ارتباطات و امور بين الملل

مديريت ارتباطات و امور بين الملل زير نظر دبيركل اتحاديه وظايف ذيل را بر عهده دارد:

الف) اطلاع رساني از طريق رسانه‌ها، تهيه و ارسال خبرنامه‌ها و جزوات گزارش عملكرد

ب) برقراري ارتباطات عمومي تشكيلات اتحاديه با پرسنل، جامعه و مخاطبان عام

ج) تجميع سايت‌هاي اطلاع رساني در قالب پرتال اتحاديه و پيگيري عملياتي آن

د) پيگيري ارتباط مستمر و هدفمند با دانش‌آموزان تشكل‌هاي رسمي در كشورهاي جهان به‌ويژه كشورهاي اسلامي و شناسايي راهكارهاي مناسب براي تأثير‌گذاري در حركت‌هاي سياسي، فرهنگي اين دانش‌آموزان

 

ماده 21- مشاوران

دبيركل اتحاديه مي‌تواند با توجه به شرايط، نيازها و ضرورت‌ها افرادي را به عنوان مشاور پس از تأمين بودجه مورد نياز در شوراي مركزي بكار گيرد.

 

ماده 22- مركز بررسي‌هاي كاربردي

مركز بررسي‌هاي كاربردي به عنوان بازوي مشورتي شوراي مركزي زير نظر دبيركل اتحاديه وظايف زير را عهده‌دار است:

الف) مديريت بر كليه امور پژوهشي در حوزه مخاطب شناسي و شناخت شرايط روز جامعه

ب) تبيين مفاهيم كليدي چشم انداز و بررسي مدل‌هاي نو در ارائه، ايجاد و حصول فرايند تربيتي منطبق با اهداف برنامه سه ساله

ج) به روز رساني نظام‌هاي برنامه‌اي اتحاديه در مواقف تعيين شده

د) نظارت، ارزيابي و اثر سنجي عملكرد كليه حوزه‌ها بر اساس رسالت‌هاي تعيين شده در چشم انداز اتحاديه

ه) هدفمند‌سازي گزارشات در بدنه تشكيلات و ارائه آن به صورت مستمر به شوراي مركزي و دبيركل

و) نظارت راهبردي در حوزه تأمين و توليد محتوا بر اساس اهداف و سياست‌هاي تعيين شده

 

ماده 23- معاونت آموزش و سازماندهي

اين معاونت حمايت و هدايت كليه طرح‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي و سازماندهي مربوط به انجمن‌هاي اسلامي مدارس و اتحاديه را به شرح ذيل بر عهده دارد.

الف) پيگيري برنامه‌هاي آموزشي و معرفتي مهارتي و تشكيلاتي براي اعضاء انجمن اسلامي از لايه‌هاي پايين به بالا با توجه به رويكرد نظام برنامه‌اي آموزشي، تربيتي و محتوايي مانند خيمه‌هاي معرفت

ب) عضو گيري در كليه لايه‌هاي تشكيلاتي با توجه به رويكردهاي نظام برنامه‌اي، ساختاري و تشكيلاتي

ج) سازماندهي شبكه تشكيلاتي با توجه به رويكرد نظام برنامه‌اي

د) فعال سازي شبكه تشكيلاتي با توجه به رويكردهاي نظام‌هاي برنامه‌اي

ه) سازماندهي و شناسايي كارشناسان جهت حضور در حوزه‌هاي ستادي با توجه به رويكردهاي نظام برنامه‌اي منابع انساني

و) سازماندهي كارشناسان حوزه ستادي با توجه به رويكردهاي نظام برنامه‌اي منابع انساني

ز) ارتقاء تحصيلي و آموزش‌هاي تخصصي ويژه كارشناسان حوزه ستادي با توجه به رويكردهاي نظام برنامه‌اي منابع انساني

ح) بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي موسسه علمي آينده سازان جهت خدمت رساني ويژه اعضاء

ط) پيگيري مطلوب وضعيت تحصيلي در هر لايه از تشكيلات

ي) ايجاد زمينه براي فعال سازي واحد علمي درسي در انجمن اسلامي مدرسه

ك) توانمند سازي مهارتي و تشكيلاتي در فارغ التحصيلان با توجه به نظام برنامه‌اي آموزشي، تربيتي، محتوايي

ل) تقويت محتوايي ارتباطات مجازي بر اساس رويكرد نظام آموزشي هدايتي و محتوايي

م) شناسايي كارشناسان از بين فارغ التحصيلان با توجه به رويكرد نظام برنامه‌اي منابع انساني

 

ماده 24- معاونت فرهنگي و اجتماعي

اين معاونت حمايت و هدايت كليه طرح‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مربوط به انجمن‌هاي اسلامي مدارس و اتحاديه را به شرح ذيل بر عهده دارد.

الف) اجراي برنامه هيأت انصارالمهدي (عج) بر اساس رويكردهاي نظام آموزشي تربيتي و محتوايي و ارتباطات و تبليغات

ب) اجراي برنامه‌هاي مربوط به شهداي دانش‌آموز بر اساس رويكردهاي نظام برنامه‌اي آموزشي تربيتي و محتوايي و ارتباطات و تبليغات

ج) طراحي محتوايي برنامه‌هاي جنبش (خط‌ دهي محتوايي برنامه‌هاي جنبش) بر اساس نظام برنامه‌اي آموزشي تربيتي و محتوايي

د) حمايت از برنامه‌هاي جريان ساز بر اساس رويكردهاي نظام برنامه‌اي ارتباطات و تبليغات

ه) تقويت محتوايي ارتباطات مجازي بر اساس رويكردهاي نظام برنامه‌اي ارتباطات و تبليغات

تبصره:نظر به اهميت توجه به نيازها و ويژگي‌هاي خواهران در برنامه‌ريزي‌هاي كلان اتحاديه، دبيركل اتحاديه مي‌بايست از ميان كارشناسان مسئول و معاونت‌هاي فرهنگي اجتماعي – آموزش و سازماندهي يك نفر خواهر را منصوب نمايد.

 

ماده 25- مشاور دبيركل و مدير امور اجرايي

اين مديريت با انجام پيش‌بيني‌هاي لازم براي تأمين و سازماندهي نيروي انساني، ايجاد نظام مالي، برقراري انضباط اداري، مساعدت در جهت تأمين نيازها و امكانات لازم دفاتر اتحاديه‌ها، زمينه لازم را براي فعاليت اتحاديه فراهم مي‌سازد و وظايف ذيل را تحت نظارت دبيركل اتحاديه انجام مي‌دهد:

الف) ايجاد سيستم مالي، انجام امور مالي و برقراري نظم در ارتباطات مالي و ثبت اموال در دفتر مركزي و دفاتر اتحاديه در سراسر كشور

ب) تمركز بخشي به درآمدهاي اتحاديه، پيگيري جذب منابع و اعتبارات از دستگاه‌هاي مربوطه و چگونگي توزيع آن بر اساس سر فصل‌هاي مصوب شورا در برنامه و بودجه ساليانه با تأييد دبيركل

ج) نظارت بر عملكرد مالي استان‌ها و شهرستان‌ها

د) تهيه طرح‌ها، برنامه‌ها و انجام اقدامات لازم در جهت تأمين و سازماندهي نيروي انساني اتحاديه در سراسر كشور

ه) ايجاد انضباط و انجام امور خدماتي و تداركاتي دفتر مركزي

ز) تلاش در جهت تأمين مكان‌ها و فضاهاي مورد نياز و امكانات لازم اتحاديه‌ها در سراسر كشور

ح) ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم ميان اتحاديه‌ها در خصوص تمامي فعاليت‌هاي اداري- مالي از طريق رسيدگي به مراجعات و ديدارهاي حضوري، برنامه‌ريزي و هماهنگي سفرها و بازديد اتحاديه‌ها

ط) بررسي مسائل و مشكلات استان‌ها و شهرستان‌ها در خصوص مسائل مالي، نيروي انساني، امور اداري و عمومي، امكانات و تجهيزات و مكان‌ها و فضاهاي لازم

ي) ارزيابي و ارزشيابي عملكرد اتحاديه‌ها و مسئولين استان‌ها در حوزه فعاليت‌هاي اداري- مالي

ك) پيش‌بيني آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي براي پرسنل

 

ماده 26- مؤسسات و مراكز اقماري

اين مؤسسات و مراكز بنا به ضرورت، تشكيل و پس از تصويب اساسنامه توسط شوراي مركزي به ثبت مي‌رسد و از طريق هيأت مديره كار خود را آغاز مي‌نمايد.

در اين مؤسسات «شوراي مركزي» در حكم مجمع عمومي و «دبيركل اتحاديه» به عنوان رييس هيأت مديره خواهد بود.

نحوه انتخاب هيئت مديره و ساير جزئيات در قالب اساسنامه و آيين نامه‌هاي لازم توسط شوراي مركزي به تصويب مي‌رسد و پيگيري مسائل مربوط به مؤسسات و مراكز اقماري زير نظر دبيركل اتحاديه انجام خواهد شد.

به موجب بند 1 از ماده 4 اساسنامه اتحاديه اين آيين نامه در چهار فصل و 26 ماده و 11 تبصره در جلسه 490 به تصويب رسيد.

 

 

نمودار تشكيلاتي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان

 

 

دیدگاه‌ها

باسلام مطالب این بخش بروز نیست. خیلی از بخش های چارت الان وجود خارجی ندارد. خواهشا جدی بگیرید.