96/11/4 - 11:40
شماره مطلب : 10379

جلسه ویژه کادر طلاب اتحادیه استان چهار محل و بختیاری(96/11/4)

جلسه ویژه کادر طلاب اتحادیه استان در اتحادیه شهرستان شهرکرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری جلسه ویژه کادر طلاب اتحادیه استان در تاریخ سه شنبه ۳بهمن ۱۳۹۶،  با موضوع بررسی وضعیت شهرستان ها و ارائه راه کارها و پیشنهاد ها در اتحادیه شهرستان شهرکرد واحد برادران برگزار شد.
پس از بحث، تبادل نظر و ارائه پیشنهادات،  مقرر شد طلاب محترم  در راستای هم افزایی، انتقال تجربیات و بررسی وضعیت شهرستان ها و مناطق جلسات ویژه کادر طلاب اتحادیه استان ماهانه به صورت منظم برگزار شود.