97/4/9 - 16:09
شماره مطلب : 11052

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای معاونین استان قم97/4/9

دوازدهمین جلسه شورای معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، با حضور مسئول اتحادیه و اعضای شورای معاونین در سال 97برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم؛ دوازدهمین جلسه شورای معاونین اتحادیه روز سه شنبه مورخه 5 تیر 97 در ساعت 30/10 برگزار شد؛ که در این جلسه برنامه های تابستان و طرح اجرای آن ها، اولویت بندی طرح ها، تطبیق و بحث در مورد برنامه های موازی ابلاغی کشوری و برنامه های بومی استان، مورد بحث و مشورت قرار گرفت.
لازم به ذکر است که در این جلسه مقرر گردید که علاوه بر برنامه بودجه و برنامه های سالانه، معاونت برادران و خواهران اتحادیه برنامه های اجرایی خود را به صورت ماهانه و فصلی تنظیم نمایند.

تصاویر