97/4/16 - 11:58
شماره مطلب : 11080

جلسه 703 شورای مرکزی برگزار شد

جلسه 703 شورای مرکزی با بررسی وضعیت جاری و آتی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،جلسه 703 شورای مرکزی در روز چهارشنبه سیزدهم تیر از ساعت در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.
در این جلسه به بررسی وضعیت جاری و آتی تشکل پرداخته شد ؛ تحلیل وضعیت موجود و برنامه های پیشنهادی برای آغاز دهه پنجم تشکل بحث و بررسی شد.
نظرسنجی های صورت گرفته از رده های مختلف تشکل به اعضای جلسه ارائه گردید و مباحثی در این زمینه مطرح و ادامه مباحث به جلسه بعدی موکول شد.