97/8/5 - 10:19
شماره مطلب : 11622

برگزاری جلسه دفاع از برنامه و بودجه پیشنهادی سال 97 اتحادیه استان لرستان

جلسه دفاع از برنامه بودجه پیشنهادی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان لرستان در سال 97 به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان لرستان جلسه دفاع از برنامه و بودجه پیشنهادی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان لرستان در روز شنبه مورخ 5 آبان ماه به صورت ویدئو کنفراس برگزار شد.

در این جلسه برنامه و بودجه پیشنهادی استان لرستان توسط دفتر مرکزی و کادر اتحادیه استان برسی گردید و مقرر شد نکات اصلاحی دفتر مرکزی توسط اتحادیه استان انجام گیرد و نتیجه منعکس شود.