97/8/14 - 15:27
شماره مطلب : 11666

حضور پرشور دانش آموزان انجمنی استان قم در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم در راهپیمایی یوم الله 13 آبان حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم؛ اعضای انجمن های اسلامی مدارس همگام با سایر دانش آموزان در راهپیمایی پر شور 13 آبان شرکت و مراتب انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام نمودند.
در این مراسم دانش آموزان عضو انجمن اسلامی به همراه مردم و مسئولین استانی طومار با عنوان ((شتر در خواب بیند پنبه دانه)) که اشاره به سخنان رهبری در مورد ترامپ و آمریکا جهان خوار داشت را امضاء کردند.