97/8/28 - 10:14
شماره مطلب : 11716

تصویب سازمان نمای دبیرخانه شورای مرکزی

جلسه 709 شورای مرکزی برگزار شد در این جلسه پیش نویس سازمان نما و شرح وظایف دبیرخانه شورای مرکزی ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه 709 شورای مرکزی روز چهارشنبه بیست و سوم آبان در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.
در این جلسه  پیش نویس سازمان نما و شرح وظایف دبیرخانه شورای مرکزی ارائه  و پس از بحث و تبادل نظر ، به منظور تقویت و ارتقای سطح کارشناسی شورای مرکزی مقرر شد رییس شورای مرکزی - رییس دبیرخانه شورای مرکزی 5 نفر به عنوان مشاور جهت راه اندازی میزهای کارشناسی در دبیرخانه شورا به شورا معرفی و پس از رای اعتماد شورای مرکزی این افراد منصوب میشوند. همچنین عنوان مدیر دبیرخانه شورای مرکزی به مدیر بررسی های راهبردی تغییر یافت.
لازم به ذکر است در ادامه صلاحیت گزینه پیشنهادی مسئولیت اتحادیه یکی از استانها بررسی و به اتفاق آراء تصویب شد.