97/9/10 - 09:09
شماره مطلب : 11762

ابلاغ استانی آیین نامه اجرایی توافق نامه وزارت آموزش و پرورش در مازندران

آیین نامه اجرایی داخلی توافقنامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مازندران ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، پیرو اولین جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری توافقنامه وزارتی با اتحادیه در آموزش و پرورش مازندران ضمن حضور مدیر کل و معاونین و همچنین مسئول اتحادیه استان و معاونین،آیین نامه اجرایی توافق نامه تدوین و با امضای مدیر کل آموزش و پرورش استن مازندران  و مسئول اتحادیه مازندران با هدف همکاری های کیفی دو جانبه در سطوح مختلف در راستای تقویت تشکیلاتی اتحادیه و انجمنهای اسلامی مدارس به ادارات تابعه و مدارس متوسطه شهرستانها و مناطق مازندران ابلاغ و فعال شد.