97/9/14 - 15:13
شماره مطلب : 11783

اثرگذارترین نقش در تشکیلات اتحادیه را مربیان دارند

دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان در نشست با کادر وشبکه پشتیبان مربیان استان بوشهر گفت: اثرگذارترین نقش در تشکیلات اتحادیه را مربیان دارند
 به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، نشست صمیمی دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با کادر وشبکه پشتیبان مربیان استان بوشهر روز سه شنبه سیزدهم آذر در سالن جلسات برگزار شد.
در ابتدای جلسه مسئول اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان بوشهر گزارشی کوتاه از وضعیت اتحادیه و شبکه مربیان ارائه کرد.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در این جلسه ضمن به پاسخ به سوالات و پرسش های مربیان استان بوشهر گفت: مربی اثرگذارترین نقش در تشکیلات اتحادیه را دارا می باشد،همه باید برای ارتقای فکری و تشکیلاتی مربیان تلاش کنیم.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با اشاره به نقش مهم مربیان در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: همه ما باید برای تربیت دانش آموزش تراز انقلاب تلاش کنیم.
تصاویر