97/9/26 - 10:41
شماره مطلب : 11813

بررسی سازمان نما و شرح وظایف پیشنهادی دفترمرکزی

سازمان نما و شرح وظایف پیشنهادی دفترمرکزی در جلسه 711 شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه 711 شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان روز چهارشنبه بیست و یکم آذر برگزار شد،در این جلسه پیش نویس سازمان نما و شرح وظایف دفتر مرکزی پس از بررسی کارشناسی در دو جلسه کمیسیون آیین نامه ها و مقررات،ارائه گردید و پس از بحث و تبادل نظر،ادامه مباحث به جلسه بعدی موکول شد.
لازم به ذکر است در خصوص انتقال حساب بانکی اتحادیه به یک بانک دیگر ، مباحثی مطرح گردید و مقرر شد پیگیری و بررسی کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.