97/12/19 - 12:09
شماره مطلب : 12147

هویت مبتنی بر ثبات فرهنگی مهمترین خروجی تشکل های دانش آموزی

در جلسه کادر اتحادیه استان فارس و مدیرکل آموزش و پرورش این استان در مورد مسائل مختلف آموزش و تربیتی از جمله: هویت دانش آموز ایرانی بحث وارائه نظر شد
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان فارس؛ ذاکرین مسئول اتحادیه با معرفی اتحادیه های انجمن اسلامی و سابقه ده ها ساله فعالیت در عرصه های فرهنگی و کار دانش آموزی این قدمت را به اندازه انقلاب دانست و گفت: دو رکن مهم و ماموریت های پایه ای اتحادیه انجمن اسلامی نیروسازی و جریان سازی است. و اتحادیه انجمن اسلامی را جز نهادهای خدومی دانست که در طی این سالهای مولود بسیاری از نیروهای متعهد و انقلابی بوده است.
 
معاونت های اتحادیه استان با ارائه گزارش هایی در مورد فعالیت های اتحادیه در سال جاری علی الخصوص مدرسه انقلاب پرداخته و مدیرکل را درجریان روند شکل گیری و نحوه برگزاری جشنواره و نمایشگاه های مدرسه انقلاب قرار دادند.
 
دکترنجفی با تقدیر از فعالیت های اتحادیه انجمن اسلامی نگاه ویژه آموزش و پرورش به تشکل های رسمی فعال در مدارس را به دلیل تفاوت رویکرد های هرکدام از این تشکل ها را عامل تمایز از و اثرگذار دانست؛ نگاه ویژه به تربیت هویت محور یکی دیگر از صحبت های دکترنجفی در این دیدار بود، وی توجه به هویتی با ثبات و ساخت فرهنگی متناسب با یک دانش آموز ایرانی مسلمان با وجود تفاوت در نگاه به ساحت های مختلف تربیتی در تشکل ها را بسیار مهم دانست.
 
وی گفت: آموزش های دانش آموزان بایستی با تکیه بر مباحث و چارچوب های عمیق پیگیری شود تا دانش آموزان بتوانند در مواقع نیاز از دانش و خود به نحو احسن استفاده کنند.
در ادامه با بازخوانی بندهایی از تفاهم نامه فی مابین اتحادیه انجمن اسلامی و وزارت آموزش و پرورش راه های تعامل هرچه بهتر و بیشتر این دو نهاد در استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفت.