98/4/2 - 12:06
شماره مطلب : 12256

مجموعه محتوایی برهان، تابستان 1398

مجموعه محتوایی برهان ویژه تابستان 98 منتشر شد. انس با مسجد و نماز، خداشناسی، ورزش، اهتمام به افشای سلام، مهارت های امدادی و مهارت های هنری از جمله سرفصل های این شماره از مجموعه برهان است.

 

مجموعه محتوایی برهان، تابستان 1398

 

***متوسطه اول ***

 

انس با مسجد و نماز

 

ویژه دانش آموزی

 

 

  شبکه پشتیبان

 

خدا شناسی

 

ویژه دانش آموزی
 

 

شبکه پشتیبان

 

ورزش

ویژه دانش آموزی

 

 

شبکه پشتیبان

 

اهتمام به افشاء سلام

 

ویژه دانش آموزی

 

شبکه پشتیبان

مهارت های امدادی

ویژه دانش آموزی

شبکه پشتیبان

 

مهارت های هنری
 

ویژه دانش آموزی

 شبکه پشتیبان