91/10/6 - 14:00
شماره مطلب : 320

برگزاری اولین جلسه هماهنگی و تنظیم سامانه تأمین، تولید و عرضه محتوا در سطوح مختلف تشکیلاتی

اولین جلسه هماهنگی و تنظیم سامانه تأمین، تولید و عرضه محتوا در سطوح مختلف تشکیلاتی در دو بخش تعیین تکلیف سه ماهه آخر سال 91 و نحوه اقدام در سال 92 برگزار شد.

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir