91/10/19 - 11:50
شماره مطلب : 401

تئاتر خلاق

نام کتاب : تئاتر خلاق
نویسنده : داوود کیانیان
ناشر : سوره مهر(وابسته به حوزه هنری)
موضوع کتاب : آموزش و تدریس خلاقانه تئوری تئاتر
توضیحات : 
این کتاب برای دو گروه است، یکی برای بازیگران تئاتری که بخواهند تئاتر را به صورت آگاهانه و منسجم پیگیری کرده، ادامه دهند و گروه دیگر برای علاقه مندانی است که می خواهند تا حدودی خودشان را به مفاهیمی از تئاتر پی برده، آن را فرا گیرند.

در این کتاب که چکیده پنجاه سال فعالیت نویسنده است، سعی شده تا تکنیک های تئاتر خلاق را به صورت دیالوگی از زبان استاد و هنرجو مطرح کند.

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir