94/1/19 - 06:22
شماره مطلب : 4616

کپی از سفرهای استانی نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه 2

استان یزد

    

 

 

 

 

استان خراسان شمالی

    

استان قزوین

    

 

استان آذربایجان شرقی

 
    

 

 

 

 

استان هرمزگان