در یادداشتی، دبیرکل اتحادیه از مجید مجیدی می گوید...

طلوع خورشید در ونیز

طلوع خورشید در ونیز

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دنش آموزان، حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در یادداشتی کارنامه این کارگردان را این گونه توصیف کرد.

 
مجيد مجيدي «كارگردان فطرت»
آسمان سینماي مجید مجیدي، از بید مجنون تا آن سوي ابرها امتداد دارد؛ امتدادي زلال كه سراسر، میل به فطرت و رجعت به درون را به تصوير مي كشد.
 
خورشید هم، از بچه هاي همین آسمان است؛ اثري بشردوستانه كه گويي نه براي انسان كه براي انسانیت ساخته شده، فرقي نمي كند مخاطب اثر، از كدام قاره باشد؛ مخاطب كارگردان، نوع بشراست و پیامش مهر و پاكي.
 
اولويت سینماي مجیدي، فطرت آدمي است تا شايد مخاطب را براي لحظه اي از قید عقل معاش برهاند و او را به سوي اصل خود رجعت دهد. يك بررسي اولیه در آثار كارگردان، به ما ثابت مي كند كه او اين زلالفطرت را به بهترين شیوه، در شخصیت و كاراكتر نوجوانان فیلم هايش، به ظهور رسانده است. گويي از همین روست كه دغدغه آقاي كارگردان براي به تصوير كشیدن زندگي پیامبرش هم معطوف به سنین نوجواني پیامبر مي شود و «محمد رسولالله» را خلق مي كند. حال كه خورشید در آسمان سینماي مجید مجیدي ميدرخشد، اين روزها شهر ونیز میزبان آقاي كارگردان است.
 
صاحب بچه هاي آسمان، ثابت كرد كه حقطلبي و نگاه فطرت جو و انساندوستانه اش، نه فقط در آثار كه در مشي و شیوه زندگي او نیز جريان دارد. دفاع جانانه مجید مجیدي از هموطنانش و ظلم ستیزي شجاعانه او در حاشیه جشنواره امسال ونیز، نشان داد بیان اين دست دغدغه ها، تنها از زبان هنرمندي مي تواند جاري شود كه فطرتي حقطلب و روحیه اي زلال در جان او نهفته است.
 
مجیدي به سینما ثابت كرد، فیلم بین المللي، فیلمي نیست كه به مذاق متصديان سرمايه داري خوش بیايد بلكه بايد روايتگر بي عدالتي، رنج و فرياد مظلوم باشد و حقیقت را بي پرده فرياد زند و اين هاست كه خورشید را تا آن سوي ابرهاي انسانیت خواهد برد. به راستي كه كودكان كار خورشید، نمايندگان اصلي سینما در فضاي بین الملل هستند و آقاي كارگردان چه پدرانه، از حق مي گويد و از بچه هاي آسمان سینماي خود حمايت مي كند. بزرگا كه حقاً استاد مجید مجیدي است، هر كجا هست، الهي به سلامت دارش. 
 
ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ارسال نظر روی دکمه روبرو کلیک کرده و نظر خود را ثبت کنید