92/9/10 - 11:38
شماره مطلب : 1884
پنجم آذرماه 1392

تصاویر سفر نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه به استان آذربایجان شرقی

تصاویر