92/9/6 - 06:28
شماره مطلب : 1859
پنجم آذرماه 1392

تصاویر سفر نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه به استان آذربایجان شرقی