خراسان رضوی

11شهریور
انجمن اسلامی تشکلی کارآمد در مدارس است
مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان‌رضوی:

انجمن اسلامی تشکلی کارآمد در مدارس است

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان خراسان‌رضوی اظهار کرد انجمن اسلامی را یکی از تشکل‌های بسیار کارآمد در مدارس است.